CAPS Participants of the Vasco, Panjim, Margao and Ponda centres of Batch.

Names of CAPS (Batch I) Participants (In alphabetical order)
ADITI SEQUEIRA (Margao)
ADITYA PRASAD MOHAPATRA (Vasco)
ARITRAJ BHOWMIK (Ponda)
ASHIMA KHUNTIA (Vasco)
ASHLEY COELHO (Ponda)
CONSTANCIO FERNANDES (Margao)
DARYL GONSALVES (Panjim)
DATTAPRASAD KARPE (Panjim)
DEEPAK NETARDEKAR (Margao)
DEEPALI BANDEKAR (Vasco)
DENZYL CORDEIRO (Vasco)
DR. HUBERT GOMES (Margao)
DR. JYOTSHNA NAYAK (Panjim)
GOVIND NARVENKAR (Margao)
HEMLATA NAIK (Vasco)
J.J.CALDEIRA (Panjim)
JOAN FERNANDES (Vasco)
K. J. NAIK (Vasco)
KAUSTUBH KAMAT MAAD (Margao)
KAVITA ARLEKAR (Vasco)
KISHAN L. KUSHAWAHA (Vasco)
KISHORI HALDANKAR (Vasco)
LALAN PALYEKAR (Ponda)
MADHAV TALAK (Margao)
MAHESH KORGAONKAR (Margao)
MAHESH NAIK (Panjim)
MANCY THAKKER (Margao)
MANDAR KHANDEPARKER (Panjim)
MANOJ KHARDE (Panjim)
NACHIKETH KASKAR (Panjim)
NAHID MAJIB (Vasco)
NANDISH WAGLE (Ponda)
OSCAR FERNANDES (Margao)
P.S.RAO (Margao)
PANKAJ KUMAR (Panjim)
PONNADA PAPA RAO (Vasco)
POOJA DESAI (Vasco)
PRAKASH BANDODKAR (Ponda)
RAHI PEDNEKAR (Panjim)
RAMESH NAIK (Ponda)
ROHAN RANESARDESAI (Margao)
ROY JOSEPH (Ponda)
SANJAY NADKARNI (Margao)
SHANKER GHAD (Panjim)
SHANNON PEREIRA (Margao)
SHASHANK KRISHNA K. (Vasco)
SHEELA TALAK (Margao)
SHIBU SEBASTIAN (Panjim)
SHIRISH DESAI (Vasco)
SHIWANJALI RANESARDESAI (Margao)
SREEKUMAR T. (Ponda)
SUJATA GAONKAR (Panjim)
SUSHMA BORKAR (Margao)
UNNATI SHIRODKAR (Panjim)
VAIBHAVI RAIKAR (Ponda)
VIKRAM ARLEKAR (Vasco)
YOGESH SINARI (Vasco)
Photos of CAPS Batch
CAPS Activity TimeAll Centre Inter-action Body Language session
CAPS Communication gameSkit presentation CAPS Participant in action
CAPS Participant in actionCAPS Participant in action CAPS Participant in action
CAPS Participant in actionCAPS Participant in action CAPS Participant in action
CAPS Participant in actionCAPS Participant in action Convocation (Passing Out) Ceremony
Click Arrow For

Previous Page
Convocation (Passing Out) CeremonyConvocation (Passing Out) Ceremony  

 
Homepage | CLAPS | C.A.P.S | JOSH. | Workplace | Faculty | CLAPS Photo Album | CAPS Photo Album | Gits India

© LiveLife.in 2011
Website, Facebook & Online Promos: Valmiki Nayak